Opšte Odredbe i Uslovi


Opšte Odredbe i Uslovi


 


KVALIFIKACIJE ZA VOZAČA: Minimalna starost vozača je 25 godina.Neophodno je posjedovanje vozačke dozvole koja je važeća najmanje godinu dana. Neophodno je posjedovanje vozačke dozvole koja je važeća najmanje godinu dana. Vozači između 21 i 24 godine mogu iznajmiti grupe A i B nakon prihvatanja dodatne naknade za mladog vozača (IDS) i pod uslovom da posjeduju važeću vozačku dozvolu na period od najmanje 1 godine. Vozači stariji od 71 godine podliježu doplati za starijeg vozača.

NAKNADA ZA MLADE VOZAČE: Doplata za mlade vozače (IDS) omogućava klijentima između 21 i 24 godine da iznajme grupe A i B  K, pod uslovom da imaju vozačku dozvolu najmanje 12 mjeseci prije dana preuzimanja vozila, uz doplatu od 10€/dan najma, sa maksimalnom naplatom od 100 €.

NAKNADA ZA STARIJE VOZAČE: Svi vozači stariji od 71 godine podliježu dodatnoj naplati od 10€/dan najma, sa maksimalnom naplatom od 100€.

NAČIN PLAĆANJA: Vozač mora posjedovati validnu kreditnu ili debitnu karticu prihvatljivu od Firefly-a za sve neophodne preautorizacije kao i preduplate i podmirenje konačnih troškova najma.

GREJS PERIOD: Na kraju najma Firefly omogućava period bez naplate od 29 minuta od vremena preuzimanja. Nakon isteka grejs perioda od 29 minuta, korisniku najma će se naplatiti naredni cio dan.

PRIJEVREMENO VRAĆANJE / PRODUŽETAK NAJMA: Nema povrata za bilo koji neiskorišteni dan vaučera / najam. Tekuće produženje najma treba da se dogovori sa Firefly Serbia najmanje 48 sati prije predviđenog / rezervisanog isteka najma, a naplaćuje se po važećoj tarifi.

ODGOVORNOST KORISNIKA NAJMA: U slučaju štete ili gubitka iznajmljenog vozila ili njegovog dijela, kao i u slučaju požara, lomljenja stakala ili krađe, KORISNIK najma ili bilo koje dodatno ovlašćeno lice snose odgovornost u potpunosti.

SAOBRAĆAJNE KAZNE: Kazne i dodatne administrativne zabrane koje su proistekle iz prekršaja bilo kog člana Zakona o saobraćaju Vlada Crne Gore tokom perioda najma padaju isključivo na teret KORISNIKA najma. Ukoliko postoje bilo koji dodatni administrativni troškovi, u iznosu od 25€+PDV, biće plaćeni od strane KORISNIKA najma. 

OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (CDW/SCDW): Odgovornost KORISNIKA najma za štete načinjene na vozilima koja su u vlasništvu Firefly-a, u skladu sa uslovima Ugovora o najmu može da se smanji do minimalne naplate u iznosu od 700€ za grupe A, B ili 900€ za grupe D, H plaćanjem dnevne takse od 14€ ili 19€ redom.

Korisnik najma može da umanji minimalnu naplatu od 250€ za grupe A, B, 350€ za grupe D, H naručivanjem dodatnog dnevnog osiguranja, plaćajući dodatnu dnevnu taksu od 18€, i 23€ redom.

SUPER OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (S.C.D.W.) može biti prihvaćeno tek nakon prihvatanja Osiguranja od štete na kolima (C.D.W.). Odgovornost za gubitak dodatne opreme, dokumenata, štete na gumama ili bilo kog drugog dijela donjeg postrojenja vozila ne prestaje sa važenjem i ne smije biti ograničena u bilo kom slučaju.

OSIGURANJE OD KRAĐE (TP): Odgovornost KORISNIKA najma za krađu može da se smanji do minimalne naplate u iznosu od 700€ za grupe A, B, 900€ za grupe D, H plaćanjem dnevne takse od 7€, i 9€ redom.

Osiguranje od štete na kolima i Osiguranje od krađe ne pokrivaju štete nastale na donjem postrojenju vozila, gumama i felnama,krađu ratkapni, radija/CD plejera, registracionih dokumenata, ključeva ili krađu ličnog prtljaga. Osiguranje od štete na kolima i Osiguranje od krađe ne pokrivaju bilo koju štetu ili krađu ukoliko je KORISNIK najma prekršio uslove korišćenja vozila ili je upravljao vozilom u suprotnosti sa Ugovorom o najmu i/ili na nelegalan način. SUPER OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (SCDW) može biti prihvaćeno tek nakon prihvatanja Osiguranja od štete na kolima (CDW). Odgovornost za gubitak dodatne opreme, dokumenata, štete na gumama ili bilo kog drugog dijela donjeg postrojenja vozila ne prestaje sa važenjem i ne smije biti ograničena u bilo kom slučaju.

SUPER COVER (SC): Korisnik najma može biti pokriven (sa nultim učešćem u šteti) u slučaju potpune krađe ili oštećenja vozila koje je u vlasništvu Hertz-a, pod uslovom da je korisnik najma prethodno prihvatio odgovarajuće troškove osiguranja za CDV, SCDV i TP, ili ako ima rezervu koja uključuje ove pokrivenosti , dodatnim plaćanjem dnevne naknade od 8 € za grupe A, B i 12 € za grupe D, H.

Sljedeći slučajevi nisu obuhvaćeni: oštećenje donje strane automobila, točkovi i gume, polomljeno staklo automobila ili gubitak ključeva i dokumenata vozila; izgorelo kvačilo; bilo kakva oštećenja usljed nedostatka ulja ili kao posljedica upotrebe nepravilnog goriva; oštećenja vozila eksplozijom, miniranjem ili namjernim paljenjem; oštećenja nastala usljed uticaja alkohola ili droga; oštećenja prouzrokovana od strane neovlaštenog vozača.

OSIGURANJE PUTNIKA (PAC): Za dnevnu naknadu od 6 € (uz maksimalnu naknadu od 15 dana) vozač i putnici su osigurani u slučaju nezgode u kojoj je učestvovalo iznajmljeno vozilo, za medicinske troškove i gubitak života ili troškove potpune / djelimične invalidnosti.

TAKSA U SLUČAJU NEZGODE (IAF): U slučaju nezgode koja je proistekla iz odgovornosti KORISNIKA najma, KORISNIK najma je obavezan da plati Firefly-u nepovratnu naknadu od 50€ kako bi se pokrili administrativni troškovi.

USLOVI ZA GORIVO: Za najmove u trajanju od 1-2 dana, klijent treba da vrati automobil sa istom količinom goriva kao što je prikazano u trenutku preuzimanja. U slučaju da ga klijent vrati sa manjom količinom, klijentu će se naplatiti vrijednost nedostajuće količine goriva. Osim toga, biće primijenjena naknada za uslugu sipanja goriva koja danas iznosi 25 €.

Za najmove u trajanju od tri (3) dana ili više, klijent je dužan da unaprijed plati trošak količine goriva koja se nalazi u rezervoaru iznajmljenog automobila u trenutku preuzimanja. Nakon vraćanja automobila - i to samo u ovom trenutku - klijent može zatražiti da mu se refundira vrijednost goriva u rezervoaru u tom trenutku. U ovom slučaju, ako je količina goriva u rezervoaru manja od one koju je klijent prethodno platio, primjenjivaće se usluga sipanja goriva koja danas iznosi 25 €. Bilo koji povrat novca biće obrađen putem kreditne / debitne kartice klijenta.

Korišćena cijena po litru goriva je prosječna cijena goriva za područje na kojem je automobil iznajmljen. Naknada za uslugu sipanja goriva iznosi 25 €, dok Firefly zadržava pravo da je mijenja u budućnosti bez prethodne najave. Svi povrati goriva, sporovi itd. moraju biti riješeni sa Firefly osobljem u trenutku vraćanja vozila. Firefly neće razmatrati bilo kakve sporove nakon izdavanja konačne fakture. Letak o politici goriva dostupan je na svim Firefly stolovima na pet jezika.

USLUGA SIPANJA GORIVA: €25

ZAĐTITA VJETROBRANSKOG STAKLA (WSP): Odgovornost iznajmljivača za štetu na vjetrobranskom staklu automobila može se smanjiti, u skladu sa odredbama i uslovima Ugovora o najmu, na 0€ prihvatanjem dodatne dnevne naknade od 7€ za grupe A i B  i 10€ za grupe D, H. (uz maksimalnu naknadu od 15 dana).

TAKSA ZA PRELAZAK GRANICE: Svi automobili, osim luksuznih kategorija, imaju dozvolu za prelazak crnogorske granice jedino uz odobrenje lokalne Hertz kancelarije iz koje se preuzima vozilo. Zahtjev mora da se uputi minimum 5 dana prije preuzimanja vozila I cijena te usluge iznosi 100€.

KNADA ZA ZIMSKU OPREMU: Naknada za zimsku opremu pokriva troškove opremanja automobila za iznajmljivanje sa zimskom opremom; Odnosi se na period najma od 1. Novembra do 1. Aprila - uz mogućnost produženja.

AERODROMSKA TAKSA: 10% od vrijednosti Ugovora o najmu, ali ne manje od 18€ za svaki najam na lokaciji aerodroma.

DODATNI VOZAČI: Za svakog dodatnog vozača se naplaćuje 10 € po danu (maksimum za naplatu 10 dana).

SJEDIŠTA ZA DJECU: Dostupna na zahtjev uz nadoknadu od 10€ po danu. (maksimum za naplatu 10 dana)

NAVIGACIJA: Dostupna na zahtjev uz nadoknadu od 10€ po danu. (maksimum za naplatu 10 dana)

PREUZIMANJE/ISPORUKA: Preuzimanje i isporuka van radnog vremena dodatno se naplaćuje 50 € po slučaju.

DOSTUPNOST FLOTE: Firefly zadržava pravo da pruži drugačiji model automobila iste ili veće kategorije od onoga koji je prvobitno rezervisan.

POREZI: Sve cijene I usluge su predmet PDV-a.

 
 
 
© 2018 Autotechnica Fleet Services SRL.
All Rights Reserved.